Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު
07 މެއި 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަރުކާރުގެ މިލްކުގައިވާ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަނާއު އެތަންތަނުގެ މިލްކުގައިވާ އެއްޗެހި ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި، ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި، މޮނިޓަރކުރުމާއި، އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަނުން ހިއްސާ އާންމުކޮށް ވިއްކުމަށްޓަކައި 'ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫން (ޤާނޫން ނަންބަރު 2013/3)ގެ ދަށުން 7 މެމްބަރުންގެ މަށްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު ވަނީ އުފައްދަވާފައެވެ.    މި ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސަސް މޮނިޓަރިންގ ޑިވިޜަނުންނެވެ.