Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. ގުޅުއްވުމަށް
ގުޅުއްވުމަށް
07 ނޮވެމްބަރު 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
ގުޅުއްވުމަށް

1617 އަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް ކުރައްވާނަން (ސްޕޭސް) ސުވާލު ޖެއްސެވުމަށްފަހު 1617 އަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރައްވާ ކޭސްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރު ހޯއްދަވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

އަމީނީމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބްލޮކް 379

ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 20379

ފޯން: 1617

އީ މެއިލް: helpdesk@finance.gov.mv

މިނިސްޓްރީގެ ލޮކޭޝަން ގޫގުލް މެޕް އިން

ޑިޕަރޓްމަންޓް/ސެކްޝަންތަކަށް ގުޅުއްވާނެ އީ-މެއިލް

ނެޝެނަލް ބަޖެޓް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: eapp@finance.gov.mv

ބަޖެޓް އެގްޒެކިއުޝަން ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: budget@finance.gov.mv

ޓްރެޜަރީ އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ޑިޕަރޓްމަންޓް

އީ-މެއިލް: tpad@finance.gov.mv

ފަންޑްސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: fundrelease@finance.gov.mv

އެސެޓް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: fundrelease@finance.gov.mv

ނެޝެނަލް ބަޖެޓް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: asset_treasury@finance.gov.mv

ފައިނޭންޝިއަލް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯރޓިންގ ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: pas@finance.gov.mv

ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން އެންޑް ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓް

އީ-މެއިލް: dmd@finance.gov.mv

އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓޭރިއެޓް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: bureau@finance.gov.mv

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: admin@finance.gov.mv

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: hr@finance.gov.mv

ލީގަލް އެފެއަރޒް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: legal@finance.gov.mv

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: obudget@finance.gov.mv

އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: ict@finance.gov.mv

ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް (ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސް)

އީ-މެއިލް: pfms@finance.gov.mv

ނެޝެނަލް ޓެންޑަރ

އީ-މެއިލް: tender@finance.gov.mv

ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިޒަސް މޮނިޓަރިންގ (ޕެމް)

އީ-މެއިލް: pcb@finance.gov.mv

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް

އީ-މެއިލް: internalaudit@finance.gov.mv

ނެޝެނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން (އެން.ޕީ.ސީ)

އީ-މެއިލް: npc@finance.gov.mv