1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
 2. ވަޒީރާއި އިސްވެރީން
ވަޒީރާއި އިސްވެރީން
11 ޖޫން 2024 ޝެއާ ޓުވީޓް

މުހައްމަދު ޝަފީގު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވްސް

 • އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މުނައްވަރު

  އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

 • އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ޝާމް އާދަމް

  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް

 • އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މާޒިން

  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް

 • އަލްފާޟިލާ ޒިދްނާ އިބްރާހިމް

  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް

 • އަލްފާޟިލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޒާދު

  އެކައުންޓަންޓް ޖެނެރަލް

  މަސްއޫލިއްޔަތު: ދައުލަތުގެ ޓްރެޜަރީ އަދި ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ބެލެހެއްޓުން

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސާއިދު މުޞްތަފާ

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އައިމަން

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު

 • އަލްފާޟިލް ހަސަން މިރާސް

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު

 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަނަސް

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަޖުވަދު

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު

 • އަލްފާޟިލް އަޠުހަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު

 • އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އުމައިމާ

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު

 • އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސަލާހާ

  ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރ

  އިންޓާނަލް އޮޑިޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް

  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

  މަސްއޫލިއްޔަތު: މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އެންމެހާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

 • ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޒަލް

  ނެޝެނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

  މަސްއޫލިއްޔަތު: ނެޝެނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން

 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މާއިޒް މުނާޒް

  ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް

 • އަލްފާޟިލް ޔާސީން ޙުސައިން

  ޗީފް ޕަބްލިކް އެކައުންޓަންޓް

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިން

 • އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝާހިދާ

  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

  ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިފާޙް

  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

  ސްޓޭޓް ޝެއާހޯލްޑިންގ މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްއުސްތާޛު އަޝްރަފް ރަޝީދު

  ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލް

  ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަބްދުލް ނާސިރު

  ޗީފް ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް

  ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާއިޒު

  ޗީފް އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

  އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒަޔާން މުޙައްމަދު

  އިކޮނޮމިސްޓް

  ފިސްކަލް އެފެއަރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ މައީޝާ އިބްރާހީމް

  ޗީފް ފަންޑްސް އެގްޒެކެޓިވް

  ޓްރެޜަރީ އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ސަފްނާ

  ޗީފް ޕްރޮކިޔުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް

  ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރިޝްފާ އަޙްމަދު

  ޗީފް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް

  ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • ޑރ. މުޙައްމަދު ޔަމާއީ

  ޗީފް ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން އެގްޒެކްޓިވް

  ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަބްދުލް ވާޙިދު

  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

  އިންޓާނަލް އޮޑިޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރުން

 • އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިއުޝާނާ

  ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ

 • އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު

  ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ