1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Galleries
  3. ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝާމް، ޓިއުނިސްގައި ބޭއްވި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕޮރޭޝަންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝާމް، ޓިއުނިސްގައި ބޭއްވި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕޮރޭޝަންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން
04 އޭޕްރީލް 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް