1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Galleries
  3. މިނިސްޓަރ މުނައްވަރު، އެމްއެންޔޫގެ 2018 ގެ ދަސްވެނިިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮއްދެއްވުން
މިނިސްޓަރ މުނައްވަރު، އެމްއެންޔޫގެ 2018 ގެ ދަސްވެނިިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮއްދެއްވުން
01 އޭޕްރީލް 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް