Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Galleries
  3. ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ވޯރކްޝޮޕް2018
ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ވޯރކްޝޮޕް2018
20 ޖެނުއަރީ 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް