Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭޑީބީ ގެ ރައީސް މިސްޓަރ ޓަކަހީކޯ ނަކާއޯ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅެއް ކުރައްވައިފި
26 އޮގަސްޓް 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
އޭޑީ.ބީ ގެ ރައީސް މިސްޓަރ ޓަކަހީކޯ ނަކާއޯ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅެއް ކުރައްވައިފި

2019 އޮގަސްޓް 25ން 27ށް ކުރެއްވި މިދަތުރުފުޅުގައި އޭޑީބީގެ ރައީސް ނަކާއޯ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރުގެ އަރިހަށްވެސް ނަކާއޯ ވަނީ އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާފައެވެ.

އޭޑީބީގެ ރައީސް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ސްޓެލްކޯ ޕަވަރޕްލާންޓް، މާލޭ ނޯތު ހާބަރ، މަސްމާރުކޭޓް، ތިލަފުށި އަދި ހުޅުމާލެ ހިމެނެއެވެ.

މިއީ އޭޑީބީގެ ރައީސް ޓަކަހީކޯ ނަކާއޯ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. 

އެންމެ ފަހުގެ
02 މާޗް 2023
08 އޭޕްރީލް 2021
09 ނޮވެމްބަރު 2020
17 މެއި 2020
24 އޭޕްރީލް 2020