Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޮޑު ބަނޑޭރީން 2018 ނެރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
19 ޖުލައި 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް

ބޮޑު ބަނޑޭރީން 2018 ނެރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

 

ކިޔާލުމަށް މި ލިންކް ބޭނުން ކުރައްވާ

http://www.finance.gov.mv/v2/uploadedcontent/posts/bodubandeyryn.pdf

އެންމެ ފަހުގެ
08 އޭޕްރީލް 2021
09 ނޮވެމްބަރު 2020
17 މެއި 2020
24 އޭޕްރީލް 2020
ކޮވިޑް -19 އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ތަފްސީލު 07 އޭޕްރީލް 2020