އައި.ޑީ.ބީ މިޝަން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ވެރިންނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙުމަދު މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
23 އޮކްޓޯބަރ 2016 ޝެއާ ޓުވީޓް

އައި.ޑީ.ބީ މިޝަން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ވެރިންނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙުމަދު މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަކީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ޓީ.އޭ ހެލްތް ޕާރސަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓު އެންޑް ސެކްޓަރ ކެޕޭސިޓީ އިމާރާތް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެސެސްމަންޓް ސަޕޯޓް ރިޕޯޓު ހެދުމަށާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން އާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައްކޮށް އެ ޕްލޭން މުރާޖާ ކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ
13 ޖޫން 2024
12 ޖޫން 2024
12 ޖޫން 2024
02 ޖޫން 2024
29 މެއި 2024