Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އައި.އެމް.އެފް އެކު ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ
11 އޮގަސްޓް 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައި.އެމް.އެފް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް(އައި.ސީ.ޑީ) އާއި ސައުތް އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ޓެރޭނިންގ އެންޑް ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ސެންޓަރ (ސާޓެކް) ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ގަވަރމަންޓް ފައިނޭންސް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (ޖީ.އެފް.އެސް) އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ޑެޓް ސްޓޭޓިސްޓިކްސް(ޕީ.އެސް.ޑީ.އެސް) ކޯހެއް އޮގަސްޓް މަހުގެ 5-9 ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވ

އެންމެ ފަހުގެ
08 އޭޕްރީލް 2021
09 ނޮވެމްބަރު 2020
17 މެއި 2020
24 އޭޕްރީލް 2020
ކޮވިޑް -19 އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ތަފްސީލު 07 އޭޕްރީލް 2020