Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ވޯރކްޝޮޕް 2018
20 ޖެނުއަރީ 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ވޯރކްޝޮޕް 2018

އެންމެ ފަހުގެ
08 އޭޕްރީލް 2021
09 ނޮވެމްބަރު 2020
17 މެއި 2020
24 އޭޕްރީލް 2020
ކޮވިޑް -19 އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ތަފްސީލު 07 އޭޕްރީލް 2020