Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމާޝަލް ލޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް މިނިސްޓަރ އަމީރު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
04 އޮގަސްޓް 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް


ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ކޮމާޝަލް ލޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

ހޮޓަލު ޖެންގައި 2019 އޮގަސްޓް 4ން 5ށް  ކުރިއަށްދިޔަ މި ސެމިނާރގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ.

ސެމިނާރ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ކޮންމެ ޚަރަދަކީވެސް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުރެވޭ ޚަރަދަކަށް ވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި ސެމިނާރގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ ކޮމާޝަލް ލޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ. 


އެންމެ ފަހުގެ
02 މާޗް 2023
08 އޭޕްރީލް 2021
09 ނޮވެމްބަރު 2020
17 މެއި 2020
24 އޭޕްރީލް 2020