1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Public Finance
  3. ޤާނޫނުތައް
  4. ސާކިއުލާރ
  5. ޕީ.އީ.އެމް.އީ.ބީ. ސަރކިއުލަރތައް
  6. ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ކެޕިޓަލް ހަރަދުކުރެވޭނެ އުށުލު
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ކެޕިޓަލް ހަރަދުކުރެވޭނެ އުށުލު
15 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ޝެއާ ޓުވީޓް
ގުޅުން ހުރި ލިޔެކިޔުން