Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ކޯވިޑް-19 ކްރައިސިސް ރެސްޕޮންސް އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ލޯނު" ލޯން އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ (ޖައިކާ) އާއި ސޮއިކުރުން
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް

"ކޯވިޑް-19 ކްރައިސިސް ރެސްޕޮންސް އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ލޯނު" ލޯން އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ (ޖައިކާ) އާއި ސޮއިކުރުން

އެންމެ ފަހުގެ
12 ފެބުރުއަރީ 2024
31 ޖެނުއަރީ 2024
04 ޖެނުއަރީ 2024
28 ޑިސެމްބަރު 2023
26 ޑިސެމްބަރު 2023