Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ކޯވިޑް-19 ކްރައިސިސް ރެސްޕޮންސް އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ލޯނު" ލޯން އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ (ޖައިކާ) އާއި ސޮއިކުރުން
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް

"ކޯވިޑް-19 ކްރައިސިސް ރެސްޕޮންސް އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ލޯނު" ލޯން އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ (ޖައިކާ) އާއި ސޮއިކުރުން

އެންމެ ފަހުގެ
19 ޑިސެމްބަރު 2022
24 ނޮވެމްބަރު 2022
05 ޖުލައި 2022
22 ޖޫން 2022
16 ޖޫން 2022