Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
22 ޖޫން 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
އެންމެ ފަހުގެ
08 ނޮވެމްބަރު 2023
31 އޮކްޓޯބަރ 2023
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ސަޕްލިމަންޓަރީ ބަޖެޓު ހުށަހަޅައިފި 18 އޮކްޓޯބަރ 2023
19 ޖޫން 2023
19 ޖޫން 2023