Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
Awarded Projects
Project Type. Procurement No Procurement Approach
Procurement Name
Project Sector Agency Awarded Party Awarded Amount Awarded Duration Awarded Date Summary
Works TES/2021/W- 142 National Competitive Bidding (NCB) Construction works MVR 21,913,160 11/12/2021 Not Available
Works TES/2021/W-122 National Competitive Bidding (NCB) ސ. މަރަދޫފޭދޫ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގައި 12 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް Education މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން MVR 15,063,089 05/12/2021 View Download
Goods TES2021G-012-R01 International Competitive Bidding (ICB) Information Technology MVR 9,442,597 22/11/2021 Not Available
Works TES\2021\W-135 National Competitive Bidding (NCB) Construction works MVR 16,782,861 15/12/2021 Not Available
Works TES\2021\W-127 National Competitive Bidding (NCB) Construction works MVR 22,908,694 11/12/2021 Not Available
Works TES/2021/W-101 International Competitive Bidding (ICB) Construction works MVR 21,612,942 30/08/2021 View Download
Works TES/2021/W-081 National Competitive Bidding (NCB) Education MVR 15,412,360 12/08/2021 View Download
Works TES/2021/W-092 National Competitive Bidding (NCB) Mosque MVR 8,811,040 02/12/2021 Not Available
Works TES/2021/W-090 National Competitive Bidding (NCB) Mosque MVR 11,875,840 29/11/2021 Not Available
Works TES/2021/W-069 International Competitive Bidding (ICB) Harbour / Channel Works MVR 36,132,702 29/11/2021 Not Available