Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. ޓެންޑަރް
  3. ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމެންޓް - ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ބިލްޑިންގއަށް ކޭޓަރކޮށްދިނުން
ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމެންޓް - ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ބިލްޑިންގއަށް ކޭޓަރކޮށްދިނުން
Ref:
(IUL) 13-K/13/2013/74
Procurement Approach:
ސުންގަޑި:
10/12/2018 17:54
Project Type:
-
Project Sector:
-