Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. ޓެންޑަރް
  3. ޅ. ކުރެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޅ. ކުރެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
30 އޮގަސްޓް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް

ޅ. ކުރެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

Ref:
(IUL)13-K/13/2021/236
Procurement Approach:
National Competitive Bidding (NCB)
ސުންގަޑި:
20/10/2021 13:00
Project Type:
Works
Project Sector:
Mosque