Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. ޓެންޑަރް
  3. ސުވަރ ޖެޓިންގ މެޝިނެއް ވިއްކުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު
ސުވަރ ޖެޓިންގ މެޝިނެއް ވިއްކުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު
Ref:
(IUL)13-K/13/2012/114
Procurement Approach:
ސުންގަޑި:
10/12/2018 17:54
Project Type:
-
Project Sector:
-