Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
 1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
 2. ވަޒީރާއި އިސްވެރީން
ވަޒީރާއި އިސްވެރީން
17 އޮގަސްޓް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް

އިބްރާހީމް އަމީރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

ދައުލަތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ މަޤާމު މިހާރު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަމީރަކީ އިކޮނޮމިކްސް ދާއިރާއިން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެ، މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަމީރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) ގައި 3 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށް އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާތަކުން ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށް ކަރުދާސްތަކެއް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ވަޒީރުކަމާއި ހަވާލު ވެލެއްވުމާއި ހަމައަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕާޓް-ޓައިމް ލެކްޗަރައެއްގެ ގޮތުގައި އެކި އެކި ތައުލީމީ އިދާރާތަކުގައި އިކޮނޮމިކްސް އަދި މައިކްރޯ އިކޮނޮމިކްސް ކިޔަވައި ދެއްވާފައިވެއެވެ. <p> </p><p><br></p>

ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވްސް

 • އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް އަލި މަނިކު

  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް

  މަސްޢޫލިއްޔަތު: ފިސްކަލް އެފެއަރޒް ޑިޕަރޓްމަންޓް އަދި ކޯރޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް

  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް

  މަސްޢޫލިއްޔަތު: ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް، ނެޝެނަލް ޓެންޑަރ ޑިޕަރޓްމަންޓް އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން .

 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޙުސައިން ފިރާޒު

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު

 • އަޙްމަދު އިމާން މޫސާ

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު

 • އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރަޒީނާ

  ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލާރ

  މަސްއޫލިއްޔަތު: ދައުލަތުގެ ޓްރެޜަރީ އަދި ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ބެލެހެއްޓުން

 • އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މަނާރަތު މުނީރު

  ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑައިރެކްޓަރ

 • އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޙަމީމު

  ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑައިރެކްޓަރ

އިސްވެރީން

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މާޒިން

  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

  މަސްއޫލިއްޔަތު: މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އެންމެހާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް

  ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯރޕޮރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީ.ސީ.ބީ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

  މަސްއޫލިއްޔަތު: ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން & ކޯރޕޮރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީ.ސީ.ބީ) އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން

 • ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޒަލް

  ނެޝެނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

  މަސްއޫލިއްޔަތު: ނެޝެނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން

 • އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ އަލީ

  ޗީފް ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވް

  މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަބްދުލް ނާސިރު

  ޗީފް ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން އެންޑް ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް

  ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން އެންޑް ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ސަފްނާ

  ޗީފް ފަންޑްސް އެގްޒެކެޓިވް

  ޓްރެޜަރީ އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް

  ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް ބަޖެޓް އެގެޒެކެޓިވް

  ފިސްކަލް އެފެއަރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ

  ޗީފް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކްޓިވް

  ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ފޯމިއުލޭޝަން، ޕްރޮޖެކްޓް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރިޝްފާ އަޙްމަދު

  ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް

  ވަގުތީ ގޮތުން ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ