ދަރަނީގެ ތަފާސްހިސާބު
19 މެއި 2024 ޝެއާ ޓުވީޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނީގެ އައުޓްސްޓޭންޑިންގ އަދަދާއި ސެކިއުރިޓީސްގެ އަދަދުތައް، އަދި އެ އަދަދުތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލު އެނގޭނޭ ފަދައިން ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ތަފާސްހިސާބު ތައްޔާރުކުރަމުން ދާނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުން ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ދަރަނީގެ ތަފާސްހިސާބުވެސް މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަމުން ދާނެއެވެ. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އެހީ، ލޯނާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެމުން ދެއެވެ. މީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި ހިމެނީމެވެ.


- ޑިސްބަރސްޑް އައިޓްސްޓޭންޑިންގ ދަރަނި

- ބޭރުގެ ލޯނު

- ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

- ދައުލަތުން ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ދަރަނި