އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސިންގ ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ނަގައިފައިވާ ލޯނުތައް

އެސްޑީއެފްސީގެ ކަސްޓަމަރުން ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން 01 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ކޯޕަރޭޝަންއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މި ޑެޓް މޮރެޓޯރިއަމްގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރުން މަހުން މަހަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ޕްރިންސިޕްލް އަދި އިންޓްރެސްޓް ދެއްކުން 6 މަސް ދުވަހަށް ފަސްކުރެވޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މޮރެޓޯރިއަމްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓުވަނީ %4 އަށް ކުޑަކުރެވިފައެވެ.


ފަރުދުން އަދި ގޭބިސީތައް

ވިޔަފާރިތައް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ޝެއާ