ކޮވިޑް-19 ދަރަނި ސްކީމް (އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އަދި ފްރީލާންސް މަސައްކަތްތެރީން)

ކޮވިޑް-19 އާއެކު ކުރިމަތިވި ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕެކޭޖްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ފްރީލާންސް މަސައްކަތްތެރީންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) ގުޅިގެން ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ސްކީމެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ސްކީމުގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނީ އެސްޑީއެފްސީ އިންނެވެ.

މި ސްކީމް ތަންފީޒުކުރެވޭނީ އެސްޑީއެފްސީގެ "ކޮވިޑް-19 ވިޔަފާރި އެހީ" ލޯން ޕްރޮޑަކްޓްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މި ސްކީމް އަމާޒު ކުރެވިފައިވާނީ ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިމިވާ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މިވަގުތަށް ހިންގުމުގެ ދަތިކަން މެދުވެރިވެފައިވާ (2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުން ލިބިފައިވާ) އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 30،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް، %6 އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގައި، 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާދައްކާގޮތަށް މި ލޯނަށް ކުރިމަތިލެއްވޭނެއެވެ. މި ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯންތަކަށް 6 މަސް ދުވަހުގެ ގްރޭސް މުއްދަތެއް ލިބޭނެއެވެ. މި ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް އަދި ޕްރިންސިޕަލް އަދަދު ދައްކަން ފަށަންޖެހޭނީ ގްރޭސް މުއްދަތަށް ފަހުއެވެ. މި ސްކީމްގެ ދަށުން ދަރަނި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފާއިތުވި 12 މަސްދުވަހުގެ ތެރެއިން 6 މަސްދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ފަދަ ވަކި ވަކި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށެވެ.


ތަފާސްހިސާބު

މި ލޯނުތައް ދޫކުރެވެނީ އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ މެދުވެރިކޮށް

(މިލިއަން ރުފިޔާއިން)
22 އޮކްޓޯބަރ 2020
ވިޔަފާރި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ޖުމުލަ
    އަދަދު ރުފިޔާ އަދަދު ރުފިޔާ އަދަދު ރުފިޔާ
ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ   1,914 527.1 1,881 47.4 3,795 574.5
ހުއްދަދިން   1,438 340.8 642 19.2 2,080 360
ހުށަހެޅުން ބާތިލުކޮށްފައި   67 18.6 565 16.4 632 35
ސެންކްޝަންކުރި   1,402 333 627 19.2 2,029 352.2
ލޯނު ދޫކުރި   1,275 291 583 17.5 1,858 308.5


ދާއިރާތަކަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް

(މިލިއަން ރުފިޔާއިން)
ލިބިފައިވާ އްޕްރޫވްކުރި
  އަދަދު މިލިއަން ރުފިޔާއިން އަދަދު މިލިއަން ރުފިޔާއިން
ދާއިރާ 3,795 574.5 2,080 360.1
ދަނޑުވެރިކަން 24 4.1 13 2.2
ވިޔަފާރިތަކަށް 1,027 271.7 790 188.2
އިމާރާތްކުރުން 268 86.2 193 55.6
މަސްވެރިކަން 40 10.7 21 4.1
މެނުފެކްޗަރިންގ 142 34.5 111 18.1
ފަތުރުވެރިކަން 311 90.7 232 53.2
ދަތުރުފަތުރު 102 29.2 78 19.5
އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް 1,881 47.4 642 19.2


އަންހެނުންނަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނު

(މިލިއަން ރުފިޔާއިން)
  ލިބިފައިވާ އްޕްރޫވްކުރި
    އަދަދު މިލިއަން ރުފިޔާއިން އަދަދު މިލިއަން ރުފިޔާއިން
ޖުމްލަ   879 171.7 544 111.4
ވިޔަފާރިތައް   548 163.3 426 107.9
އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް   331 8.4 118 3.5
ފަރުދުން އަދި ގޭބިސީތައް

ވިޔަފާރިތައް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ޝެއާ