އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
29 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަކީ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ހިނގަމުންދާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓާއި، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓާއި، ޕަބްލިކް ފަންޑްތަކާއި، ދައުލަތުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ފެބްރުއަރީ 2017) ބާބު 17 ގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމެކެވެ.

އެގޮތުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ހުންނަ ރިސްކް ( މާލީހިންގުމަށް ކުރާ ނުރަނގަޅު އަސަރު) ދެނެގަނެ، އެ އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ މުދަލާއި ފައިސާ އަދި މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި އެ ހިސާބުތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތައްތޯ ބަލައި ޗެކުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަކީ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ހިނގަމުންދާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓާއި، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓާއި، ޕަބްލިކް ފަންޑްތަކާއި، ދައުލަތުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ފެބްރުއަރީ 2017) ބާބު 17 ގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމެކެވެ.

އެގޮތުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ހުންނަ ރިސްކް ( މާލީހިންގުމަށް ކުރާ ނުރަނގަޅު އަސަރު) ދެނެގަނެ، އެ އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ މުދަލާއި ފައިސާ އަދި މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި އެ ހިސާބުތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތައްތޯ ބަލައި ޗެކުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.